The question of immortality is not a learned question; it is a question belonging to inwardness, which the subject by becoming subjective must ask himself. - Søren Kierkegaard (Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments Quotes)

The question of immortality is not a learned question; it is a question belonging to inwardness, which the subject by becoming subjective must ask himself.[Spørgsmaalet om Udødeligheden er væsent|ligen ikke noget lærd Spørgsmaal, det er et Inderlighedens Spørgsmaal, som Subjektet ved at blive subjektivt maa gjøre sig selv.]

Source:Part II, Section II, Chapter I. Becoming Subjective
Find more on

Themes