Frankenstein; or, The Modern Prometheus Quotes

Mary Shelley’s Frankenstein: The Most Iconic Quotes
Find more about Frankenstein; or, The Modern Prometheus on Amazon